• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

รายงานทางการเงินการคลัง

ประกาศประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

10 ม.ค. 67 114