• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
หัวหน้าส่วนราชการ


-ว่าง-
ปลัดเทศบาล


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

044009197

นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก
นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมสรรค์ ทิพย์รักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข