• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองช่าง


นาย สมสรรค์ ทิพย์รักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นาย ขจรศักดิ์ เจริญราช
นายช่างโยธาอาวุโส