• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สภาพทั่วไป

 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตาบลวังหิน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอาเภอโนนแดง ห่างจากที่ทาการอาเภอโนนแดง 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 86 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดเขต ตาบลโพนทอง กิ่งอาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ จดเขต ตาบลสาพะเนียง และตาบลนางรา อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก จดเขต ตาบลนางรา อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก จดเขต ตาบลโพนทอง กิ่งอาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

 

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตาบลวังหิน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,555 ไร่ เป็นเนื้อที่ทาการเกษตรประมาณ 18,245 ไร่ เป็นที่สาธารณะ 1,963 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 9,347 ไร่

 

1.3 ภูมิประเทศ

- ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปเป็นที่ราบเอียงไม่สม่าเสมอ มีลาห้วยยางและลาห้วยเตยไหลผ่านด้านเหนือไปด้านตะวันตกของเทศบาลตาบลมีลาห้วยแยะไหลผ่านทางทิศตะวันออกของเทศบาลตาบลวังหิน และแหล่งน้าธรรมชาติและสร้างขึ้น กระจายอยู่ทั่วไป

- สภาพของดินในบริเวณเทศบาลตาบลวังหิน มีลักษณะร่วนปนทราย

เป็นดินลึกปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่าและเป็นดินเค็มไม่เหมาะสาหรับการทาการเกษตร ปลูกข้าวในฤดูฝน แต่มักเสี่ยงต่อการไม่ได้ผล ถ้าปริมาณน้าไม่พอเพียง จึงจาเป็นต้องมีการชลประทานที่เหมาะสมและใช้ปุ๋ยบารุงดินหรือ ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน

 

1.4 จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตาบลวังหิน มีทั้งหมด 13 หมู่บ้านและอยู่ในเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเพ็ด กำนัน ชื่อ นายดาว ชนิดนอก

หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสังเวียน กล้าหาญ

หมู่ที่ 3 บ้านแก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายนัน คิดรอบ

หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธงชัย พันธ์แก่น

หมู่ที่ 5 บ้านหนองงูเหลือม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกุลณัฐศิริ พิลาภ

หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาวน้อย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวิชัย เข็มทอง

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งรี ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไสว สินนอก

หมู่ที่ 8 บ้านเตย ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสง่า กล้าหาญ

หมู่ที่ 9 บ้านหินตั้ง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสุจินดา สุขวิญญา

หมู่ที่ 10 บ้านสาโรงใต้ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอ๊อต ช่างบุ

หมู่ที่ 11 บ้านสาโรงเหนือ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสำเนียง คิดเห็น

หมู่ที่ 12 บ้านบุหวาย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสงวนศักดิ์ กล้าหาญ

หมู่ที่ 13 บ้านหนองตะเข้ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางดวงพร พิพ่วนนอก

 

1.5 ประชากร

      บ้าน              หลังคาเรือน            ชาย                 หญิง               รวม

โนนเพ็ด

25

54

57

111

หนองบัว

97

207

206

413

แก

77

161

178

339

หนองขี้เหล็ก

68

151

144

295

หนองงูเหลือม

40

70

66

136

ดอนยาวน้อย

187

386

392

778

ทุ่งรี

73

171

161

332

เตย

91

198

204

402

หินตั้ง

80

208

219

427

สาโรงใต้

36

59

78

137

สาโรงเหนือ

186

299

298

597

บุหวาย

73

194

172

366

หนองตะเข้

42

95

94

189

รวม

1,075

2,253

2,269

4,522