• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวศิริพรรณ อาราษฏร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวทิวาพร ไพรณรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเกษร สวัสดิ์พรไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางนภัสนันท์ ล่ำสัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางวรางคนาง นรชาญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายประพันธุ์ โชคสมพงษ์กุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง


นายเอกลักษณ์ ประดิษฐจา
คนงานทั่วไป


นายประภาส กล้าหาญ
คนงานทั่วไป


พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
044009197