• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองคลัง


นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก
นักวิชาการการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสุดใจ คำแสวง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพนิดา แซ่พิมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเสกสรรค์ จันภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
044009197

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
044009197