• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
กองการศึกษา


นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
044009197

นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)
ว่าง
044009197

นางสุวภัทร พิมพ์อุบล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางยลดี คนชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุดใจ แหล่งสะท้าน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจิรนันท์ จันภิรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมหวัง ชนิดนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณพร เขตคาม
ผู้ดูแลเด็ก