• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางปรินทิพพ์ รุจน์เจริญ
ประธานสภา
044009197

นางนันทิชา วัฒนศรี
รองประธานสภา
0973252243

นางปนิดา อารมณ์ยิ้ม
เลขานุการสภา
0901839563

นายประภาส ประจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
0930898142

นายเฉลิมพงษ์ อภินันทนานท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
0650301287

นางกว้าง ขาวนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
0869061983

นายไพบูลย์ เพียนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
0837309146

นายกรุณพล ไพรเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
0630149753

นางสังวาลย์ ผดาวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
0807346984

นายบูรพา คิดเห็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
0611647965

นางสวย แสนปรางค์นอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
0821291906

นายปรีชา แก่นไกรสร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
0809094147