• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
คณะผู้บริหาร


นายยศธร บูรณะบัญญัติ
นายกเทศมนตรี
0910727222

นายสงวน จันทร์สีดา
รองนายกเทศมนตรี
044009197

นายสำราญ เทพนอก
รองนายกเทศมนตรี
044009197นางหนูแดง แปลนพิมาย
เลขานายกเทศมนตรี
0821405571

นายเสงี่ยม คิดเห็น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044009197