• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน

ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลวังหิน ที่ ๕๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

7 ก.ค. 66 237