• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองปลือ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 72.00 ม. ยาว 92.00 ม. ลึก 1.80 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,403 ลบ.ม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

23 ก.ย. 64 25