• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยเตย บ้านเตย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้างเแลี่ย 27.00 ม. ยาว 400.00 ม. ลึก 2.00 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลบ.ม.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

23 ก.ย. 64 29