• โทร.044-009197
  • webmaster@wanghinkorat.go.th
เทศบาลตำบลวังหิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองมาบกระทา บ้านบุหวาย หมู่ที่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลวังหิน    

23 ก.ย. 64 20